Wijzigingen sociale huur vanaf 1 januari 2023

Taalkennisvereiste

Alle nieuwe huurders na 1 januari 2023 moeten voldoen aan de taalkennisvoorwaarde. Dat betekent dat u na max. twee jaar als huurder moet aantonen dat u niveau A2 Nederlands spreekt. 

Als het manifest duidelijk is dat u voldoende Nederlands spreekt, wordt dat door het SVK geregistreerd. Zo niet, zal het SVK de Kruispuntbank Inburgering (KBI) raadplegen om na te gaan of u al voldoet aan de taalkennisvereiste. Voldoet u niet, verwijzen we u door naar het Agentschap Integratie en Inburgering. Zo kan u al starten met een cursus Nederlands.

Wanneer moet u niet voldoen aan de taalkennisvereiste:

  • als uw gezondheidstoestand het blijvend onmogelijk maakt om taallessen te volgen (aan te tonen met een medisch attest)
  • u kan hiervan ook tijdelijk vrijgesteld worden als u om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen niet kan deelnemen aan de taallessen.

Waar kan je Nederlands leren?

Je kan via verschillende scholen en organisaties Nederlands leren. Het agentschap Inburgering en Integratie van de Vlaamse overheid kan je hierover informeren.

  • Via deze QRcode:

Inschrijven bij de VDAB

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle niet-beroepsactieve huurders met arbeidspotentieel zich inschrijven bij de VDAB. Het gaat om alle niet-werkende huurders met een beroepsactieve leeftijd (tot de leeftijd van 64 jaar), tenzij men door billijkheidsredenen of uitzonderingsvoorwaarden niet in staat is om te werken of actief naar werk te zoeken. De personen die niet aan de voorwaarde moeten voldoen, beschikken (tijdelijk) niet over arbeidspotentieel. Het gaat om:

  • uitkeringsgerechtigde personen voor wie een uitzondering geldt door billijkheidsredenen, nl. personen die een leefloon ontvangen en over wie het OCMW beslist dat zij door billijkheidsredenen niet kunnen werken
  • personen die niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of een erkende handicap

Elke nieuwe huurder moet op het moment dat u de huurovereenkomst sluit aan de huurdersverplichting voldoen.

Huurders die op 1 januari 2023 al een sociale huurovereenkomst hebben, krijgen drie maanden tijd (dus tot eind maart 2023) om aan de verplichting te voldoen.

Als de huurder bij de inwerkingtreding van de huurovereenkomst nog niet aan de verplichting voldoet, dan heeft de huurder nog 3 maanden de tijd na ingang huurovereenkomst om zich in te schrijven.

Nadat de huurovereenkomst is gesloten, voert het SVK een driejaarlijkse controle uit. Als de huurder niet voldoet, verwittigt het SVK de toezichthouder die een administratieve geldboete kan opleggen. Een andere sanctie, zoals opzeg van de huurovereenkomst, is niet voorzien.

Wijzigingen sociale huur vanaf 1 januari 2023