Privacy

RSVK Waregem vzw – Privacyverklaring – Website

1.            Wie zijn wij?

RSVK Waregem, Schakelstraat 41, 8790 Waregem, ondernemingsnummer 0866.501.988 is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens opgesomd in deze privacyverklaring.

RSVK Waregem heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (afgekort DPO) die RSVK Waregem adviseert inzake de verwerking van persoonsgegevens.

2.            Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. Onder persoonsgegevens verstaan we alle gegevens over uzelf. Dit betekent dat de gegevens ofwel direct over u gaan, ofwel naar u te herleiden zijn.

We willen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de geldende nationale wet- en regelgeving en de General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.

3.            Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze privacyverklaring kan u de hoofdzetel van RSVK Waregem contacteren via:

U kan ook onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren via:

4.            Toepassingsgebied van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen:

Iedere gebruiker van de website www.rsvk.be en al haar sub-sites (hierna ”Website”) aangeboden door RSVK Waregem. RSVK Waregem is eigenaar en beheerder van de Website.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens over u die we verwerken via onze Website.

5.            Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

 • Gegevens omtrent uw gebruik van onze website (aan de hand van cookies). Meer informatie over het gebruik van cookies op onze Website, kunt u terugvinden in ons cookiebeleid.
 • Gegevens die u aan ons verstrekt via de diverse formulieren op onze website(s).

6.            Via welke bronnen verzamelen we uw persoonsgegevens?

 • Via cookies: Meer informatie over het gebruik van cookies op onze Website, kunt u terugvinden in ons cookiebeleid.
 • Via formulieren op onze website(s) zoals de formulier om te solliciteren.

7.            De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

RSVK Waregem mag enkel persoonsgegevens verwerken als hiervoor een geldige rechtsgrond voorhanden is. De GDPR voorziet in 6 mogelijke gronden (art. 6 GDPR).  Zo gebeurt de verwerking van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door het contactformulier op onze Website in te vullen, op basis van uw toestemming. Meer informatie over de rechtsgronden per verwerkingsdoeleinde kunt u terugvinden in de specifieke privacyverklaringen, opgesteld per dienstverlening van RSVK Waregem. Om uw gegevens te verwerken via niet noodzakelijkeanalytische cookies vragen wij steeds uw toestemming.

8.            Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens verkregen via onze website verwerken wij om te antwoorden op uw vraag of sollicitatie die u gesteld hebt via een van onze webformulieren of in het kader van de verbetering van onze website (zie aparte cookieverklaring). We behandelen uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: Er worden persoonsgegevens opgevraagd via de webformulieren op https://www.rsvk.be/vacatures

9.            Hoe lang houden we uw gegevens bij?

RSVK Waregem neemt de nodige maatregelen opdat uw persoonsgegevens veilig bewaard blijven en niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te realiseren. Zo zullen bepaalde persoonsgegevens die verzameld worden op onze Website enkel worden bijgehouden voor zover het noodzakelijk is om contact met u op te nemen/u vraag te beantwoorden. Voor bepaalde gegevens worden de bewaartermijnen echter bij wet bepaald en dus moeten we deze gegevens bijhouden zolang de wettelijke bepaling voorschrijft.

Als u wilt dat RSVK Waregem uw persoonsgegevens niet langer bijhoudt of als u graag meer informatie wenst over de bewaartermijnen die RSVK Waregem hanteert, kunt u hiervoor contact opnemen met RSVK Waregem via privacy@rsvk.be

10.          Met wie delen we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven ter uitvoering van een overeenkomst die u heeft met RSVK Waregem, bij wettelijke verplichting of met uw toestemming. RSVK Waregem let erop dat er bij het uitwisselen van persoonsgegevens niet meer gegevens doorgegeven worden dan noodzakelijk voor het realiseren van welbepaalde doeleinden. Meer informatie over de partijen met wie RSVK Waregem uw persoonsgegevens deelt, kunt u terugvinden in de specifieke privacyverklaringen, opgesteld per dienstverlening van RSVK Waregem.

Wanneer RSVK Waregem uw persoonsgegevens elektronisch uitwisselt met een andere Vlaamse instantie of met een externe overheid, wordt er een protocol  tussen deze partijen afgesloten. Een overzicht van de afgesloten protocollen, kan u terugvinden op https://www.rsvk.be/protocollen

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook gedeeld worden met partijen (zogenaamde verwerkers) aan wie RSVK Waregem bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. Er wordt met deze verwerkers altijd een verwerkersovereenkomst afgesloten, om ervoor te zorgen dat de verwerker dezelfde waarborgen biedt i.v.m. gegevensbescherming als RSVK Waregem. RSVK Waregem zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met het vooraf bepaalde doeleinde.

11.          Wat zijn uw rechten?

De GDPR voorziet voor u een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met RSVK Waregem via:

11.1.Recht van inzage

Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is. Om de identiteit van de persoon die om toegang tot zijn gegevens verzoekt te verifiëren, vragen wij om een bewijs van uw identiteit. Indien wij twijfels hebben over uw identiteit zullen wij pas een handeling stellen nadat wij uw identiteit hebben kunnen bevestigen.

We zullen u de informatie per e-mail toesturen mits uw voorafgaand akkoord hierover, zo niet zullen wij u de informatie per post toesturen.

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als uw persoonsgegevens. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

11.2.      Recht op verbetering

Als we in het bezit zijn van onjuiste of onvolledige gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren. Dit impliceert mogelijks dat we u zullen uitnodigen om uw identiteitskaart uit te lezen in ons kantoor.

11.3.      Recht om te worden vergeten

U kunt altijd vragen om gegevens die het RSVK bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten. U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Wanneer u aan één van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen.

Omstandigheden wanneer wij uw gegevens kunnen verwijderen:

 • We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer nodig;
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in voor een verwerking die uitsluitend op toestemming was gebaseerd;
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (Zie 11.7);
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen;
 • Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Indien er een specifieke situatie is waarbij deze verwijdering niet kan worden uitgevoerd, zullen we dit aan u melden. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn één van de volgende:

 • Voor naleving van een wettelijke verplichting of in functie van het algemeen belang;
 • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG;
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • Om redenen van volksgezondheid;
 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert.

11.4.      Recht op beperking van verwerking

U heeft te allen tijde het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. We zullen de verwerking stopzetten in het geval dat:

 • We in het bezit zijn van onjuiste gegevens. We zullen doorgaan met verwerken nadat we de juistheid van uw gegevens hebben gecontroleerd en deze hebben gecorrigeerd;
 • Wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd en u deze verwerking wil beperken.;
 • Indien we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar noodzakelijk zijn voor de uitoefening van uw juridische claims. Indien u deze niet meer nodig heeft voor de juridische claims zullen deze verwijderd worden;
 • U bezwaar maakt van verwerking (zie 10.7) tot dat de vraag is opgehelderd.

Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

Om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, moeten we de juistheid ervan verifiëren of controleren of we andere juridische gronden voor verwerking hebben. De verwerking van uw persoonlijke gegevens zal beperkt zijn totdat de vraag is opgehelderd. Als we besluiten de behandeling voort te zetten, zullen we u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

11.5.      Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

11.6.      Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming of op basis van contractuele voorwaarden, en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller (indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden.

11.7.      Recht op bezwaar

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan u bezwaar aantekenen. We zullen uw bezwaar onderzoeken en op de hoogte brengen van de resultaten. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.

11.8.      Kunt u uw toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Echter als er een wettelijke of contractuele reden is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens om deze reden nog steeds verwerken. Tevens mag de intrekking van uw toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd.

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

12.          Hoe kunt u een klacht indienen?

Wij proberen uw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie. Dit kan via https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommiss....

13.          Wijzigingen in ons beleid

Deze Privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 01/05/2021. We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Met uitzondering van kleine wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen van elke wijziging die een impact heeft op uw situatie.

Privacy